Klientov zasiahnutých zemetrasením poisťovne odškodňujú v zrýchlenom režime

Zemetrasenie, ktoré v októbri zasiahlo východ Slovenska, spôsobilo rozsiahle škody na majetku. Klienti najčastejšie hlásia poškodené omietky, rozsiahle praskliny na stenách, poškodené obklady, nábytok, rozbité alebo inak poškodené zariadenie domácnosti. Hlásené boli aj škody na vozidlách.

V zrýchlenom režime

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobí zemetrasenie vyplácajú poisťovne svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Zemetrasenie je spravidla kryté už v základnom balíku poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, konkrétne v rámci živelných rizík.

V snahe urýchliť likvidáciu a následné vyplatenie poistných udalostí väčšina poisťovní pristupuje k škodám v zrýchlenom režime. Menšie škody sa v tomto prípade likviduje na základe fotodokumentácie. V prípade väčších škôd, ktoré si vyžadujú obhliadku, poisťovne poskytnú zálohu poistného plnenia, aby sa mohlo čím skôr začať s opravami. V rámci asistenčných služieb môžu klienti využiť náhradné ubytovanie.

Posúdenie sily otrasov

V zmysle poistných podmienok väčšiny poisťovní sú škody spôsobené zemetrasením kryté od 6. stupňa (vrátane) makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98, ktorá má 12 stupňov. Šiesty stupeň EMS 98 je charakterizovaný otrasmi, následkom ktorých dochádza k poškodeniu omietky, vlásočnicovým trhlinám, pohybu nábytku a prevráteniu niektorých predmetov. Silu otrasov, ktoré zasiahli východné Slovensko, bude posudzovať Slovenská akadémia vied. Na základe jej analýz určí stupeň otrasov podľa stupnice EMS 98 pre jednotlivé obce.

Škody, ktoré budú už na základe poskytnutej fotodokumentácie zodpovedať popisu minimálne 6. stupňa EMS 98 (bude na nich zjavné poškodenie omietky, praskliny na stenách a pod.) poisťovne spravidla v zrýchlenom režime vyplatia, bez toho, aby čakali na výsledky analýz SAV.

Poisťovne odporúčajú škody čím skôr nahlásiť

Škody je možné nahlasovať prostredníctvom kontaktného centra poisťovne alebo online. S nahlásením škody môže pomôcť aj sprostredkovateľa poistenia.

Klienti, ktorým zemetrasenie spôsobilo škodu, by mali vyplniť makroseizmický dotazník SAV, ktorý môže dopomôcť k rýchlejšej likvidácii škôd.

Čo robiť pri poistnej udalosti

  • Ak došlo na vašom majetku k škode, odporúčame to čím skôr nahlásiť poisťovni.
  • Vyhotoviť fotodokumentáciu.
  • Ak je to možné, je dôležité zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu škody