Zásady spracovania osobných údajov

Finančný agent (FA) Agentúra Zimný, s. r. o., Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava, IČO: 47 156 040, Registračné číslo NBS: 175 641 Meno, priezvisko a kontakt na fyzickú osobu, ktorá koná v mene SFA (zamestnanec SFA alebo PFA) Martin Klinko, 0903 565 297, info@klinko.sk. Agentúra Zimný, s. r. o., zapísaná v registri finančných agentov v zozname samostatných finančných agentov (SFA) v podregistroch poistenie alebo zaistenie, doplnkové dôchodkové sporenie, starobné dôchodkové sporenie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov pod číslom NBS 175641. Registráciu je možné overiť na https://regfap.nbs.sk. Agentúra Zimný, s. r. o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomných zmlúv s viacerými finančnými inštitúciami (FI), ktoré majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená týchto inštitúcií sú zverejnené na internetovej stránke FA www.zimny.sk. Podriadený finančný agent (PFA) vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so SFA v zmysle § 33 ods. 2 bod b) Zákona. PFA/zamestnanec je dôveryhodnou osobou, ktorej dôveryhodnosť bola overená SFA podľa §23 ods 3 bod c) a odborná spôsobilosť podľa § 21 ods. 11 bod c) Zákona. Údaje o PFA a jeho odbornej spôsobilosti je možné overiť na stránkach NBS https://regfap.nbs.sk a https://registre.nbs.sk/odbsposobilost/osoby Agentúra Zimný, s.r.o. má uzatvorené platné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania v zmysle Zákona. SFA/PFA. Agentúra Zimný, s. r. o. nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach finančnej inštitúcie (FI), ktorej finančnú službu sprostredkuje. FI nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach Agentúra Zimný, s.r.o.. Osobné údaje v rozsahu poskytnutom klientom, budú spracované spoločnosťou Agentúra Zimný, s. r. o. za účelom sprostredkovania finančných služieb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Potvrdenie klienta Zaplatením poistného potvrdzujem pravdivosť a úplnosť údajov spracovaných v tomto zázname. Prevzatím tohto záznamu cez email potvrdzujem pravdivosť a úplnosť údajov týkajúcich sa mojich osobných údajov, finančnej a majetkovej situácie, znalostí z finančného trhu spracovaných v tomto zázname z rokovania. Som si vedomý, že chýbajúce, neúplné, nepravdivé alebo neuvedené údaje môžu viesť k negatívnym dôsledkom pri zostavení ponuky. Od FA som obdržal podklady ako aj kópiu podpísaného Záznamu a zobral ich na vedomie. Pokiaľ som vstúpil do zmluvného vzťahu s FI som si vedomý, že predčasné odstúpenie od zmluvy môže mať za následok finančnú stratu. Zároveň budem bezodkladne informovať FA o zmenách ovplyvňujúcich poistnú zmluvu a doložím nevyhnutné doklady o zmene. Beriem na vedomie, že zanedbanie tejto povinnosti podľa predchádzajúcej vety ide úplne na moju ťarchu. Potvrdzujem, že môj vložený kapitál pochádza z legálnych zdrojov. Poskytujem sprostredkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v tomto zázname za účelom preukázania splnenia si povinností podľa zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Súčasne beriem na vedomie, že FA je oprávnený v súlade s ustanovením § 31 Zákona získavať osobné údaje a iné informácie od klienta alebo oprávnenej osoby. Vyhlasujem, že všetky informácie potrebné na prijatie rozhodnutia týkajúce sa finančnej služby som dostal v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby a bol oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej zmluvy o finančnej službe prostredníctvom FORMULARA alebo IPID alebo KID a ID podľa typu produktu, ktorý som prevzal od FA. Vyhlasujem, že pri vypĺňaní tohto Záznamu som nebol FA nijakým spôsobom ovplyvňovaný a že mi boli z jeho strany poskytnuté jednoznačné, vyčerpávajúce, presné a zrozumiteľné informácie o odporúčaných aj zvolených finančných službách. Klient bol informovaný, že za sprostredkovanie prináleží FA peňažné aj nepeňažné plnenie vo forme provízie od FI v súlade s platnými podmienkami odmeňovania podľa platného provízneho poriadku. Nepeňažné plnenie môže byť viazané na vyhlásené motivačné súťaže FI. V súvislosti so svojou činnosťou nesmie FA poskytovať klientovi výhody finančnej povahy alebo nehmotnej povahy, na ktoré nemá klient právny nárok. Za takého výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov. Klient má možnosť požiadať FA o informáciu ohľadne výšky peňažného alebo nepeňažného plnenia. Informácia o spôsobe ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie Poistenie a zaistenie - poisťovňa je povinná pri poskytovaní poistných produktov dodržiavať podmienky stanovené zák. č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý zároveň určuje spôsoby a systém ochrany pred zlyhaním poisťovní pri výkone ich činností. Dozor na činnosťou poisťovne vykonáva NBS. Daňové riziká - Nakoľko legislatíva v oblasti daní podlieha zmenám, je možné, že v súčasnosti platné ustanovenia sa počas trvania zmluvy zmenia. Táto možnosť môže negatívnym spôsobom ovplyvniť hospodársky výsledok pre klienta Riziká spojené so životným poistením - Predčasné zrušenie alebo zníženie poistného má za následok finančnú stratu resp. zmenu parametrov poistnej zmluvy. Postup pri podávaní sťažností Sťažnosť je možné podať osobne alebo písomne v mieste sídla spoločnosti alebo e-mailom na agentura@zimny.sk. Lehota na vybavenie sťažnosti je najviac 30 dní odo dňa doručenia. Mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania finančnej služby upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov. Reklamačný poriadok je zverejnený na www.zimny.sk. Informácia k ochrane osobných údajov V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Agentúra Zimný, s.r.o., Sídlo: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, SR, IČO 47 156 040, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len dotknutá osoba) týmto poskytujeme informácie). PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR. Osobné údaje sú spracované za účelom vykonávania finančného sprostredkovania, uzatvárania, evidencie a správy poistných zmlúv vrátane starostlivosti o klienta. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie na základe získaných osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto subjektom: poisťovateľom, poskytovateľom IT služieb, poskytovateľ ekonomických služieb, NBS, Advokáti, súdy, exekútori. Osobné údaje budú uchovávané po dobu, ktorá je pre účely finančnej služby stanovená právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť: Agentúra Zimný, s. r. o. Trnavská cesta 37 83104 Bratislava IČO: 47156040 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 89344/B Zastúpená: Roman Zimný, konateľ Tel.: +421 905 766 621 e-mail: info@zimny.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“). Právny základ pre spracovanie osobných údajov Plnenie zákonnej povinnosti, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov finančného agenta a finančnej inštitúcie, s ktorým bola uzatvorená zmluva o finančnej službe (zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve, č.27/2014 Z.z. a č.310/1992 Z.z a iných). Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta ako prevádzkovateľa osobných údajov voči klientom, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností finančného agenta, je finančný agent oprávnený požadovať od klienta poskytnutie jeho osobných a kontaktných údajov v rozsahu podľa §31 zák.č.186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Zároveň je aj bez súhlasu dotknutej osoby tieto údaje oprávnený spracúvať, získavať ich kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. Poskytovanie informácii podľa článkov 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR). Aké osobné údaje sa spracúvajú Pre poskytnutie finančného sprostredkovania a plnenia si riadne všetkých zákonných a zmluvných povinnosti s tým súvisiacich, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa a druh pobytu (trvalý a prechodný), štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, Právnická osoba/SZCO: názov spoločnosti, právna forma, konečný užívateľ výhod, adresu miesta podnikania, resp. sídlo spoločnosti, predmet podnikania a označenie a číslo zápisu do registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je evidovaná právnická osoba, Všeobecne: kontaktné telefónne číslo, adresu elektronickej pošty - email, údaje o druhu poistenia, číslo bankového účtu, fotokópia občianskeho preukazu, doklady a údaje preukazujúce schopnosť klienta splniť si záväzky zo zmluvy o finančnej službe (poistná zmluva, leasingová zmluva, stavebné sporenie); požadovanézabezpečenie záväzkov zo zmluvy o finančnej službe; oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu; splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy a zmluvy o finančnej službe, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovnı́ctve, zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom o doplnkovom dôchodkovom poistení alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s finančnou inštitúciou; ďalšie osobné údaje uvedené v dokumentoch predložených dotknutou osobou a ktoré požaduje prevádzkovateľ, ktorý poveril Agentúru Zimný, s.r.o., na spracúvanie osobných údajov. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytnutia služieb finančného sprostredkovania a finančného poradenstva a plnenie si zákonných povinnosti vyplývajúcich zo zákona 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Vaše osobné údaje spracúvame v pozícii sprostredkovateľa pre jednotlivé poisťovne a finančné inštitúcie, ktoré nás poverili sprostredkovaním finančných služieb a v pozícii prevádzkovateľa. Ako prevádzkovateľ nevykonávame profilovanie klienta na základe získaných osobných údajov. Poskytnutie súhlasu so poskytnutím a spracovaním osobných údajov Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať podpísaním vyhlásenia v listinnej forme, ktorá je súčasťou Protokolu z rokovania s finančným agentom. Odvolanie súhlasu s poskytnutím a spracovaním osobných údajov Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať - zaslaním oznámenia na email info@zimny.sk; - zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Agentúra Zimný, s.r.o. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme Osobné údaje, ktoré sme získali v pozícii sprostredkovateľa, poskytujeme vybraným prevádzkovateľom, ktorými sú poisťovne a finančné inštitúcie. Na základe osobitného zákona poskytujeme Vaše osobné údaje daňovému úradu, Národnej banke Slovenska a inému oprávnenému subjektu. Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme Vaše osobné údaje spoločnosti externej účtovníckej firme, podriadeným finančným agentom a externým firmám IT, ktoré zabezpečujú uchovávanie a zálohovanie údajov. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje Vaše osobné údaje uchovávame na základe zákona po dobu najmenej 10 rokov., tj. počas povinnej archivácie dokumentov stanovenej osobitnými právnymi predpismi. Kam prenášame vaše osobné údaje Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny. Na koho sa môžete obrátiť Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu: Meno a priezvisko: Roman Zimný Tel.: +421 905 766 621 e-mail: info@zimny.sk Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@zimny.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. Ako spracúvame vaše osobné údaje Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Vaše osobné údaje spracúvame v programe:  v programe MS Access,  prostredníctvom aplikácií jednotlivých poisťovní. Ako sú chránené Vaše osobné údaje Bezpečnosť Vašich osobných údajov je základom a našou povinnosťou. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Máme zavedenú silnú heslovú politiku. PC sú zabezpečené antivírovým programom. Osobné údaje sú uložené na serveri a sú šifrované. Server je zabezpečený silným administrátorským heslom. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú pravidelne školené o podmienkach spracúvania osobných údajov. Bezpečnosť poskytovania Vašich údajov jednotlivým poisťovniam, či finančným inštitúciám, zabezpečuje vybraná poisťovňa alebo finančná inštitúcia. Vaše práva ohľadom osobných údajov pri finančnom sprostredkovaní sú: a) Právo na prístup k údajom Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. b) Právo na opravu Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Vašou povinnosťou je informovať nás o zmenách v osobných údajoch. c) Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:  už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;  odvoláte svoj súhlas;  namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;  spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;  ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet. d) Právo na obmedzenie spracúvania Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:  nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;  spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;  Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;  namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi. e) Právo na prenosnosť údajov Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. f) Právo namietať Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu nášho oprávneného záujmu, vytvárania profilu klienta, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. Tieto práva si môžete uplatniť touto formou: S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť zaslaním oznámenia na email info@zimny.sk, alebo písomne zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla našej spoločnosti. Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25. 5. 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť